فنداسیون سوله


یکی از مهمترین بخش های هر سازه برای مقاومت در برابر حوادث طبیعی و تغییرات جوی و محیطی فنداسیون سازه می باشد.طراحی و اجرای فنداسیون سوله با در نظر گرفتن ضریب فشردگی خاک ، میزان بار زنده و مرده سازه سوله ، محل اجرای سوله و ابعاد جرثقیل سقفی مورد نیاز محاسبه و اجرا میگردد.
در طراحی فنداسیون سوله عواملی همچون ضخامت میلگرد ، خاموت ، انکر ولت ها ، Base Plate ها ، مقاومت بتن و حجم آن نسبت به ابعاد سوله ، محل اجرا و در صورت دارا بودن جرثقیل سقفی در مقدار متریال مصرفی تاثیر گذار می باشد.
نکته : جرای دقیق فنداسیون در ابعاد نقشه یکی از ارکان مهم در نصب صحیح سازه سوله می باشد.