سوله دارای جرثقیل سقفی

یکی از مواردی که در طراحی سوله حائز اهمیت است وجود جرثقیل سقفی در سوله است.در بحث طراحی و اجرا طرفیت جرثقیل سقفی و ارتفاع لازمه جهت کاربری سوله و طول و عرض سوله نبز از اهمیت خاصی برخوردار است لذا با توجه به افزوده شدن قطعات جرثقیل که شامل وینچ ، پل ، راهبر ، تیر حماله ها و سکو ها و میزان ظرفیت خود جرثقیل سقفی هنگام بهره برداری و شوک های وارده توسط جرثقیل بر اثر جابجائی ها به سازه سوله گاها معادل چند ریشتر زلزه و پس لرزه وارد می شود و دانستنیست که افزایش وزن سوله و مهار های جانبی و فنداسیون با توجه به ظرفیت جرثقیل موثر است