مقاومت سوله


بحث مقاومت و استحکام سوله بحثی است که به دقت و صحت انجام کار در تمامی مراحل ساخت سوله وابسته است. یک سوله ایده آل از نطر مقاومت از اولین مرحله یعنی طراحی باید اصولی و استاندارد طراحی شده و در مراحل ساخت مانند مونتاژ و جوش و ... دقت کامل به عمل آید.سوله به خاطر ساختار خاص و مهندسی حساس اگر حتی در یک مرحله از ساخت مانند مرحله رنگ ، رنگ رزی درست انجام نشود سوله مقاومت ظاهری خود را نخواهد داشت و در مدت کوتاه دچار زنگ زدگی و در نتیجه کاهش مقاومت سوله می انجامد