جوش قطعات سوله


در این مرحله پس از تنظیف قطعات با دستگاه های جوش الکترود و co2 و زیر پودری و تو پودری تکمیل و سپس اسپاتر زنی و به قسمت تمیز کاری منتقل و توسط مهندسین تست جوش آزمایشات لازم انجام و فرایند تکمیل می شود.