مونتاژ اولیه قطعات سوله


در این مرحله شروع ساخت سوله آغاز می شود و ابعاد ورق بنا بر نقشه های طراحی شده برش و جان و بال های قطعات پس از برش زاویه برش ها و سواخ کاری قطعات در جایگاه خود قرار گرفته و کلیه قطعات اتصالات سوله مونتاژ و خال بند و تکمیل می گردد.