اجزای سوله

1-ستون
2-رفتر
3-لینک ها
4-پرلین ها
5-میل مهار ها
6-باد بند ها
7-والپست ها
8-بالکنی ها
9-نبشی نگهدارنده Z
10-پیچ و مهره
11-پوشش سوله
12-عایق های سوله
13-رنگ سوله