طراحی سوله


طراحی ایده آل شامل اجرای طرحی سبک و مستحکم و متناسب با کاربری های مختلف و در نظر گرفتن شرایط جوی و محیطی و معیار های مهندسی می باشد.همچنین اطلاعاتی که در طراجی سوله ضوری و حائز اهمیت می باشد شامل:
طول ، عرض و ارتفاع مورد نیاز برای سوله ، شیب ، کاربری سوله ، ضریب فشردگی خاک ، میزان بارش برف و باران محل اجرا ، میزان وزش باد ، زلزله خیز بودن منطقه و ... که عدم توجه به آن در مواردی هزینه های کاذب و غیر منتظره ای را به سازنده و مشتری تحمیل می نماید.
در محاسبات و طراحی سوله ای که دارای جرثقیل سقفی است در نظ گرفتن بار دینامیکی و ضریب رفتاری و ارتفاع و طول سوله و اتصالات و تراورز ها حائز اهمیت است.


طراحی سوله که جز مراحل اولیه و بسیار حائز اهمیت اجرای پروژه می باشد که شامل:


1-طراحی طول ، عرض ، ارتفاع و شیب سوله
2-طراحی ضخامت و ابعاد جان و بال ستون سوله
3-طراحی ضخامت و ابعاد جان و بال رفتر سوله
4-طراحی ضخامت و ابعاد جان و بال ستون باد سوله
5-طراحی بادبند های سقف سوله
6-طراحی بادبند های بدنه سوله های معمولی با تعداد طبقات
7-طراحی بادبند های بدنه سوله دارای جرثقیل سقفی با تعداد طبقات
8-طراحی اتصالات فلنچی و پیچ و مهره های سوله
9-طراحی فنداسیون و base plate و میلگرد ها و انکرولت ها
10-طراحی میل مهار های سوله
11-طراحیپرلین های سقف سوله
12-طراحیلینک های سقف و بدنه سوله
13-طراحیمقاطع و ضخامت های جوش سوله
14-طراحیتراورز ها (تیر حماله جرثقیل سقفی) بر اساس ظرفیت جرثقیل سقفی
15-طراحی پل جرثقیل به صورت تک یا دو پل بر اساس ظرفیت جرثقیل و عرض سوله
16-طراحی آبرو های انتقال آب باران سوله
17-طراحی بارگذاری بار زنده و مرده سوله
18-طراحی دفترچه محاسبات و فایل محاسباتی سوله (sap)
19-طراحیدرز های انقطاع فنداسیون سوله
20-طراحی نقشه های شاپ برش ابعاد سوله