انواع سوله


سوله را میتوان در انواع مختلف طراحی و اجرا کرد که شامل انواع :
1-سوله هلال تک دهانه با ستون قائم
2-سوله هلال چند دهانه با ستون قائم
3-سوله هلال تک و چند دهانه با بچه سوله هلال
4-سوله هلال تمام قوسی شامل ستون و رفتر هلالی
5-سوله تک شیب تک دهانه یا چند دهانه پیوسته یا یچه سوله
6-سوله دو طرف شیب به صورت تک دهانه و چند دهانه با بچه سوله
7-سوله دو طرف شیب با ستون وسط برای دهانه های با عرض زیاد به صورت تک دهانه و چند دهانه با بچه سوله
8-سوله پروفیلی تک یا دو طرف شیب برای دهانه های کم عرض
9-سوله لوله ای یا اصطلاحا فضایی
10-سوله چند ضلعی