کاربرد های سوله

 


سوله عمدتا جهت سالن های صنعتی و بعضا جهت سوله تعمیرگاهی ، سوله آشیانه هواپیما ، سوله انبارها ، سوله فروشگاه های بزرگ ، سوله دامداری ، سوله ورزشی ، سوله سرد خانه ای ، سوله پیش ساخته ، سالن های همایش ، نمایشگاه ها و غیره به کار می رود.