ساخت سوله شرکت کشت و دام مرصوص- جهان سوله

این سوله سازی شرکت کشت و دام مرصوص و ساخت سوله در استان یزد به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۳۵ روز  و مدت زمان نصب این سوله، ۱۳ روز و مدت زمان پوشش سوله ۵ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

سوله، سوله سازی، ساخت سوله، جهان سوله اصفهان

سوله سازی، جهان سوله، سوله