سوله سازی و ساخت سوله شهرک صنعتی قمشچه

این سوله سازی و ساخت سوله به جهت سفارش آقای ایزدی برای شهرک صنعتی قمشچه، اصفهان با پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۴۲ روز و مدت زمان نصب این سوله، ۱۷ روز و مدت زمان پوشش سوله ۹ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جهان سوله - سوله سازی - ساخت سوله

سوله سازی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

این سوله سازی و ساخت سوله به سفارش آقای شفیعی در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت جرثقیل سقفی ۲۱ روز و مدت زمان نصب این سوله، ۵ روز و مدت زمان پوشش سوله ۲ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جهان سوله - سوله سازی - سوله

سوله سازی شرکت شفیق - جهان سوله

این سوله سازی و ساخت سوله به سفارش شرکت شفیق در شهرک صنعتی محمود آباد به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۴۵ روز  و مدت زمان نصب این سوله، ۱۸ روز و مدت زمان پوشش سوله  ۵ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

سوله, سوله سازی, ساخت سوله, قیمت سوله

 

ساخت جرثقیل سقفی حایر پلاست - جهان سوله

این سوله سازی و ساخت جرثقیل سقفی شرکت حایر پلاست در شهرک صنعتی مورچه خورت ، اصفهان به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت جرثقیل سقفی ۱۰روز و مدت زمان نصب این سوله، ۳ روز و مدت زمان پوشش سوله ۰ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جرقیل سقفی- جهان سوله

ساخت سوله شرکت گلدشت نمونه اصفهان

این سوله سازی و ساخت سوله به سفارش شرکت گلدشت  در شهرک صنعتی علویجه ی اصفهان به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۱۲۰ روز  و مدت زمان نصب این سوله، ۹۵ روز و مدت زمان پوشش سوله ۶۵  روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

سوله سازی، سوله، جهان سوله

سوله سازی، جهان سوله، قیمت سوله، سوله