ساخت سوله و جرثقیل سقفی شرکت پوشش نیرو منور گستر - جهان سوله

ساخت سوله و جرثقیل سقفی شرکت پوشش نیرو منور گستر در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان توسط شرکت جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله و جرثقیل سقفی ۶۸ روز، مدت زمان نصب سوله و جرثقیل سقفی ۴۶ روز و مدت زمان پوشش سوله ۱۴ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

 

سوله | قیمت سوله | سوله سازی | ساخت سوله | جهان سوله اصفهان

سوله | قیمت سوله | سوله سازی | ساخت سوله | جهان سوله اصفهان

سوله سازی شرکت نار گستر- جهان سوله

این سوله سازی شرکت نارگستر و ساخت سوله در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۲۰  روز  و مدت زمان نصب این سوله، ۶  روز و مدت زمان پوشش سوله ۳ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

سوله سازی، سوله، ساخت سوله، قیمت سوله، سوله سازی نارگستر

سوله تربیت بدنی - دهق ، جهان سوله

این سوله و ساخت سوله تربیت بدنی-دهق ، اصفهان با پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت این سوله ۲۸ روز و مدت زمان نصب این سوله، ۷ روز و مدت زمان پوشش سوله ۴ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جهان سوله, سوله, ساخت سوله, سوله سازی,

سوله سازی برازجان - جهان سوله اصفهان

این سوله سازی و ساخت سوله به جهت سفارش آقای قره داغی برای برازجان ، بوشهر با پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۱۸ روز و مدت زمان نصب این سوله، ۵ روز و مدت زمان پوشش سوله ۴ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جهان سوله - سوله سازی - سوله - ساخت سوله

ساخت سوله آقای رضوانی – مجتمع تفریحی پرواز

این سوله و ساخت سوله به جهت سفارش آقای رضوانی برای مجتمع تفریحی پرواز ، اصفهان با پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت این سوله 13 روز و مدت زمان نصب این سوله، 4 روز و مدت زمان پوشش سوله 5 روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

جهان سوله-مجتمع پرواز