ساخت سوله شرکت کشت و دام مرصوص- جهان سوله

این سوله سازی شرکت کشت و دام مرصوص و ساخت سوله در استان یزد به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۳۵ روز  و مدت زمان نصب این سوله، ۱۳ روز و مدت زمان پوشش سوله ۵ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

سوله، سوله سازی، ساخت سوله، جهان سوله اصفهان

سوله سازی، جهان سوله، سوله

ساخت جرثقیل سقفی شرکت اسنوا-جهان سوله

این سوله سازی و جرثقیل سقفی به سفارش شرکت اسنوا در شهرک صنعتی مورچه خورت به پشتیبانی جهان سوله انجام شد. مدت زمان  ساخت سوله و جرثقیل سقفی ۳۰ روز و مدت زمان نصب سوله جرثقیل سقفی ۲۰ روز و مدت زمان ‍پوشش سوله ۷ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

 

ساخت سوله آقای حیدری در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان - جهان سوله اصفهان

ساخت سوله آقای حیدری در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان توسط شرکت سوله سازی جهان سوله انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۱۹ روز، مدت زمان نصب سوله ۶ روز و مدت زمان پوشش سوله ۴ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

 

 

سوله سازی آقای زمانی در شهرک صنعتی علویجه اصفهان - جهان سوله

سوله سازی آقای زمانی در شهرک صنعتی علویجه وقع در استان اصفهان توسط شرکت جهان سوله اصفهان انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۲۵ روز، مدت زمان نصب سوله ۷ روز و مدت زمان پوشش سوله ۴ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

 

سوله | قیمت سوله | سوله سازی | ساخت سوله | جهان سوله اصفهان | سوله سازی آقای زمانی

 

 

 

سوله سازی آقای چنکوک در شهرک صنعتی کوهپایه - جهان سوله اصفهان

سوله سازی آقای چنکوک در شهرک صنعتی کوهپایه واقع در استان اصفهان توسط شرکت سوله سازی جهان سوله اصفهان انجام شد. مدت زمان ساخت سوله ۴۵ روز، مدت زمان نصب سوله ۱۲روز و مدت زمان پوشش سوله ۷ روز می باشد. برای برآورد قیمت سوله، می توانید با جهان سوله تماس حاصل فرمایید.

 

سوله | قیمت سوله | سوله سازی | ساخت سوله | جهان سوله اصفهان | سوله سازی آقای چنکوک